Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o.

Komunikat

Email Drukuj PDF

 

Pracownicy/ współpracownicy/ pacjenci/ kontrahenci "Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" sp. z o. o. Mieszkańcy Gminy RABKA-ZDRÓJ

WSPÓLNY KOMUNIKAT z dnia 23.04.2019 r. BURMISTRZA RABKI-ZDROJU LESZKA ŚWIDRA, RADNYCH MIEJSKICH RABKA-ZDRÓJ oraz Prezesa Zarządu "Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" sp. z o. o.

 W dniu 11.04.2019 r. Rada Nadzorcza "Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" sp. z o. o. podjęła uchwałę o odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu spółki Panią Małgorzatę Skwarek oraz uchwałę o powołaniu na funkcję Prezesa Zarządu Witolda Latusek.

Bezpośrednią przyczyną zmian na stanowisku Prezesa Zarządu był brak współpracy w zakresie przekazywania informacji i dokumentów finansowych Spółki, brak wizji rozwoju spółki oraz pogarszająca się sytuacja finansowa spółki.

Obecnie Spółka znajduje się na granicy utraty płynności-finansowej. Od ponad 6 miesięcy nie są regulowane zobowiązania za dostarczone media (w tym za wodę i kanalizację od 2014 r.) oraz kontrakty lekarskie. Struktura organizacyjna i przyjęty system wynagradzania generuje niepotrzebne koszty. Bieżące koszty obsługi długu i wymuszonych kredytów kupieckich przekraczają kwotę 15.000,00 zł miesięcznie.

Szczegółowy dwuletni program naprawczy zostanie opracowany na początku maja tego roku ale zmiany organizacyjne zmniejszające bieżące koszty funkcjonowania rozpoczęły się już od 11 kwietnia 2019 r. Zostały podjęte działania zmierzające do pozyskania kredytu obrotowego na bieżącą działalność oraz kredytu konsolidacyjnego dla uporządkowania polityki zarządzania długiem. Te działania wymagają jednak czasu i krótkotrwałego wzrostu kosztów, stąd w dniu dzisiejszym połączone Komisje Rady Miejskiej Rabka-Zdrój na wniosek nowego prezesa jednogłośnie przegłosowały wniosek o udzielenie Spółce krótkoterminowej pożyczki w wysokości 500.000,00 zł.

Podjęcie tej decyzji zostało poprzedzone szczegółowymi wyjaśnieniami na temat funkcjonowania Spółki i najbliższymi planami Zarządu. Uzgodniono, że wszystkie kolejne działania będą realizowane w uzgodnieniu i przy przekazywaniu pełnej informacji o bieżącej sytuacji i planowanych działaniach Burmistrzowi oraz radnym Rady Miejskiej Rabki-Zdrój.

Chcemy  jeszcze raz podkreślić, że wolą jedynego Wspólnika spółki "Szpital Miejski w Rabce-Zdroju", Radnych Miejskich Rabki-Zdrój i Zarządu spółki jest kontynuowanie dotychczasowej działalności spółki i jej dalszy rozwój na rzecz mieszkańców Rabki-Zdroju. A przeprowadzony proces restrukturyzacyjny powinien przebiegać bez szkody dla pacjentów i pracowników Spółki.

Na najbliższe miesiące, oprócz bieżącego zarządzania spółką, Zarządowi i pracownikom spółki wyznaczono następujące cele:

1. do 30 kwietnia 2019 r.:

- inwentaryzacja majątku spółki,

- analiza potencjału kadrowego,

- pogłębiona analiza przepływów finansowych spółki,

- przygotowanie planu rzeczowo-finansowego na 2019 r.,

- przygotowanie nowej struktury organizacyjnej.

2. do 31 maja 2019 r.:

- opracowanie programu naprawczego na lata 2019-2020,

- uporządkowanie dokumentów prawnych i organizacyjnych, aktualizacja obowiązujących regulaminów,

- określenie strategii regulowania zobowiązań finansowych i jej wdrożenie.

3. do 30.06.2019 r. - zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników programu naprawczego.

4. do 30.09.2019 r. - opracowanie "Strategii Rozwoju Spółki "Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" na lata 2020 - 2028".

5. do 30.11.2019 r.:

- konsultacje w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Spółki "Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" na lata 2020 - 2028",

- przygotowanie przez wszystkie jednostki organizacyjne spółki cząstkowych planów rzeczowo-finansowych na rok 2020.

6. do 20.12.2019 r. przedstawienie Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników do zaopiniowania i zatwierdzenia:

-  planu rzeczowo-finansowego na rok 2020,

- celów zarządczych na rok 2020,

- "Strategii Rozwoju Spółki "Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" na lata 2020 - 2028".

 

                                            źródło: rabka.pl  (redakcja: Piotr Kuczaj)