Dokumentacja medyczna

Drukuj

Dokumentacja medyczna jest udostępniana bez zbędnej zwłoki w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Dokumenty można otrzymać do wglądu w siedzibie "Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju" sp. z o.o. lub wnioskować o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii. Kopie dokumentów sporządzane są na pisemną prośbę Pacjenta, osoby przez niego upoważnionej lub instytucji uprawnionej. Oryginał i kopie dokumentów wydawane są Pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta, albo osobie upoważnionej do ich odbioru, po okazaniu przez nich dowodu tożsamości. Dokumenty sporządzane są na koszt wnioskodawcy, należna opłata jest pobierana przy ich wydawaniu.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej reguluje:

Zasady ogólne udostępniania dokumentacji medycznej 

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek_o_udostępnienie_dokumentacji_medycznej